Forretningsbetingelser

Aamann & Co ApS

1. Generelt

1.1 Nedenstående betingelser er gældende for alle aftaler om levering af Aamann & Co ApS’ varer og tjenesteydelser, og finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. Når der i betingelserne er anført ”stedet”, svarer dette til de fysiske rammer hvor opgaven/rengøringen finder sted. AACO svarer til Aamann og Co ApS.

2. Vilkårsændringer:                           

2.1 AACO kan til enhver tid ændre og opdatere disse vilkår og betingelser. De til enhver tid gældende vilkår vil altid være tilgængelige på AACOs hjemmeside 

3. Tilbuddet:  

3.1 Det angivne vederlag inkluderer alle omkostninger, som er forbundet med arbejdets udførelse, herunder arbejdsløn, ferie- og sygedage penge, tillægspension, arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, beklædning, redskaber, maskiner, arbejdsledelse samt administrationsomkostninger. Alt rengøring over 180 cm, i højden er ekstraarbejde, medmindre det fremgår af tilbuddet. 

3.2 Ekstra opgaver udover det som er beskrevet i godkendt tilbud skal altid aftales pr. mail, og faktureres udover det månedlige vederlag. Alle fremsendte tilbud er gældende i 3 mdr. fra fremsendte dato. 

4. Prisregulering:  

4.1 Hvert år pr. d. 1. november, første gang d. 1. nov. 2023, reguleres uden særskilt varsel de i tilbuddet angivne priser med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra juli måned det forudgående år til juli måned forud for reguleringstidspunktet. Øvrige prisændringer skal varsles med 3 måneder til udløbet af en måned.  

4.2 AACO er berettiget til at ændre sin generelle timepris så ofte AACO ønsker det. Kunden er selv ansvarlig for at holde sig ajour med ændringerne i den gældende timepris. 

4.3 Hvor andet ikke er angivet, er AACOs priser inkl. materialeforbrug til udførsel af opgaven. 

4.4 Håndsæbe- og papirforbrug er ikke inklusiv. AACO forhandler dog både sæbe- og papirvarer og giver gerne tilbud på levering af dette. 

5. Medarbejdere:  

5.1 Alle medarbejdere aflønnes efter gældende overenskomst, bærer let genkendelig uniform og har ren straffeattest. AACO og deres medarbejdere har tavshedspligt i relation til kundernes interne forhold, som måtte blive dem bekendt under arbejdets udførelse, og medarbejderne er gjort bekendt med tavshedspligten.  

5.2 Alle medarbejdere gennemgår AACOs oplæringskursus og trænes løbende i korrekt brug af produkter samt gennemgår andre relevante kurser. 

6. Forsikring / ansvarsbegrænsning: 

6.1 AACO er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsansvarsregler. Dog er AACOs ansvar pr. år beløbsmæssigt begrænset til kr. 10.000.000,00 for så vidt angår almindeligt erstatningsansvar og beløbsmæssigt begrænset til kr. 2.000.000,00 for så vidt angår produktansvar. AACOs erstatningsansvar og ligeledes produktansvar er derudover begrænset, så det kun er den direkte forvoldte skade og det dermed forbundne økonomiske tab, der erstattes, idet indirekte tab som driftstab, avancetab, tab af data eller goodwill og lignende indirekte tab ikke erstattes.  

6.2 Hvis der sker skade som anmeldes til AACOs forsikring, må der påregnes sagsbehandlingstid, før en evt udbetaling foretages. Kunden er i dette tilfælde ikke berettiget til at modregne et evt beløb i betalingen af skyldigt vederlag. 

7. Nøgler og adgangsforhold 

7.1 AACO erstatter eventuelle bortkomne nøgler, men hæfter ikke for eventuelle omstillinger af låsesystemer m.m.

7.2 Ophører serviceaftalen, aflevere AACO først de udleverede nøgler når kunden har betalt sidste regning. 

7.3 Koder, kodeord m.m. udleveres til AACO ved aftalens indgåelse.  

7.4 Det er kundens ansvar, at AACO altid er korrekt informeret i forhold til alarmadgang, kodeord og alarmselskab. AACO kan ikke stilles til ansvar for udkørsel af alarmselskab, ved manglende oplysninger omkring evt. ændringer i adgangsforhold. 

7.5 Er der ikke adgang til stedet, strøm eller vand eller andre forhold, der umuliggør/vanskeliggør, at rengøringen/opgaven kan udføres, bliver opgaven faktureret med + 50 % af opgavens vederlag. 

7.6 Der stilles ikke krav til adgang til vand, hvis opgaven er trappevask. 

8. Betaling

8.1 Fakturering af ydelser omfattet af en serviceaftale foretages hver d. 1. i måneden som ydelsen omfatter, og fakturabeløbet forfalder til betaling 14 dage senere.  

8.2 Andre ydelser faktureres særskilt ud fra den til en hver tid gældende prisliste. Betalingsbetingelserne for ad-hoc opgaver samt privat vinduespolering er netto 8 dage. 

8.3 Ved betalingsforsinkelse betales rente af det forfaldne beløb med 2 % heraf pr. påbegyndt måned efter forfaldsdag, indtil betaling sker.   

9. Helligdage

9.1 Såfremt at den ugentlige service dag falder på en helligdag vil der ikke blive udført service denne uge. Dette uden regulering i det månedlige vederlag.  

10. Uregelmæssigheder:  

10.1 Uregelmæssigheder ved vores ankomst, tyveri og hærværk m.v. anmeldes af vores medarbejdere til ledelsen i AACOs som omgående kontakter kunden, hvorfor navn og telefonnumre på 2 ledende personer hos kunden bedes oplyst.  

11. Klager: 

11.1 Klager skal være AACO i hænde skriftligt senest 48 timer efter arbejdets udførelse. Klagen kan afvises, hvis de 48 timer er overskredet. 

11.2 Opgaver udført efter timeforbrug, ydes der, ved eventuelle mangler på udført arbejde, ikke dekort på den samlede faktura. Såfremt der mangler at blive udført arbejde, kommer AACOs gerne igen og udfører ekstraarbejdet i forhold til gældende timepris. 

11.3  Besigtigelse af reklamation foretages af AACOs serviceleder. Hvis reklamationen viser sig at være ubegrundet, under bagatelgrænsen eller skyldes kundens egne forhold, faktureres kunden for timeforbrug + kørselstid. 

12. Force Majure: 

12.1 Hvis AACO ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for AACOs kontrol, herunder epidemier, sygdom, brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt eller lignende, skal AACO være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådan situation består. AACO kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer. 

13. Varighed og opsigelse:   

13.1 Aftalen omhandler løbende rengørings- og serviceydelser og fortsætter, indtil den måtte blive opsagt. Opsigelse kan gensidigt ske med 3 måneders varsel til udløbet af en måned, medmindre andet fremgår i kontrakten.

14. Ændringer 

14.1 Ændringer i bestående arbejdsforhold og aftale, kan alene ske efter aftale med ledelsen i AACO, det er altid kundens ansvar at give skriftlig besked omkring kundeforhold som bliver ændret, som eksempel koder, adresse, ekstra arbejde mm. 

14.2 Al rengøring over 180 cm i højden er ekstraarbejde, medmindre det fremgår af tilbuddet. AACO er berettiget til løbende at foretage mindre ændringer og tilpasninger i disse generelle forretningsbetingelser uden orientering af kunden. 

14.3 Såfremt AACO foretager væsentlige ændringer i nærværende generelle forretningsbetingelser, vil kunden varsles 1 måned før ændringerne træder i kraft, ved fremsendelse af nyeste forretningsbetingelser. 

14.4 Modtager AACO ingen indsigelser indenfor 1-månedfristen betragtes de ændrede generelle forretningsbetingelser som accepteret parterne imellem. 

14.5 Forretningsbetingelser er altid opdateret på vores hjemmeside. 

15. Telefontiden 

15.1 Telefontiden er i forhold til almindelige henvendelser hverdage mellem 7:00 – 15:00.  

15.2 AACO kan altid kontaktes via e-mail. Alle kontaktinformationer fremgår af hjemmesiden.